4 Niederländisch

Hoe zou een wereld zonder winstoogmerk eruit kunnen zien?

Het onderwerp van de karavaan zijn vragen – de karavaan heeft tot taak vertegenwoordigers van de gehele mensheid de gelegenheid te geven deze vragen te bespreken en er zo mogelijk een antwoord op te vinden.

Het karakter van de vragen is niet hoe iets kan worden verbeterd binnen de bestaande omstandigheden, maar wat er moet veranderen in de omstandigheden in het algemeen, met name in de materiële afhankelijkheidsrelaties tussen mensen:

Zou het mogelijk zijn alle mensen in de wereld van voedsel te voorzien als geen enkele aandeelhouder er geld aan verdiende? Zouden er ziekenhuizen, wegen en scholen, auto’s, vliegtuigen en speelgoed worden gebouwd als geen enkele beursspeler er geld aan verdiende?  Hoe zouden banken functioneren als er geen rente meer was? Hoe zouden de eigendomsverhoudingen veranderen als er geen erfenissen meer waren?

– Water is het belangrijkste middel om te overleven. Na drie dagen zonder water, sterft iedereen. De materiële omstandigheden zijn zo dat iedereen drinkwater zou kunnen hebben. Toch heeft 70% van de mensheid geen toegang tot drinkwater, waardoor talloze mensen, vooral kinderen, elke dag sterven door vuil water: Wat is de reden hiervoor? Kan dit veranderd worden?  Hoe kan het veranderd worden? Waarom is dit niet de topprioriteit van alle politiek?

– Hoe kan drinkwater worden gedistribueerd aan alle 8 miljard mensen?

– Er is genoeg voedsel, ruimte, kennis, technologie, in de wereld van vandaag om 8 miljard mensen te voeden, maar een µ-fractie van de mensen bezit een onvoorstelbare hoeveelheid, de overgrote meerderheid van de mensen bijna niets: Waarom is dat? Is het „de menselijke natuur“? De hebzucht van enkelen? Existentiële angsten? Ook al waren deze in het verleden misschien gerechtvaardigd, zijn zij niet allang overbodig geworden?

– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 8 miljard mensen genoeg te eten hebben, een dak boven hun hoofd, en dat alle mensen zich kunnen ontplooien volgens hun talenten zonder aan repressie te worden blootgesteld?

*

– Door het bewustzijn van alle mensen te veranderen, zouden deze tegenstellingen van de ene dag op de andere kunnen worden veranderd: Wat zou het karakter van dit andere bewustzijn zijn? Hoe kan dit andere bewustzijn worden ontwikkeld? Hoe kon het tot stand gebracht worden?

– Zouden rijke mensen het „zonder“ „voordelen“ moeten stellen of zouden zij menselijkerwijs rijker worden?

– Wat is de rol van de godsdiensten, die de gelijkheid van de mensen eisen, maar die al duizenden jaren niet hebben kunnen verwezenlijken? Is dit te wijten aan hun aanspraak op alleenvertegenwoordiging?

– Is het idee van rechtvaardigheid nog niet duidelijk genoeg ontwikkeld?

– Wat is de reden van de mislukking van het model van socialisme?

– Zouden republieken van raadsleden zin hebben als vorm van politieke organisatie?

– Zijn verkiezingen door middel van stemming achterhaald na de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan?

– Zou het zinvol zijn terug te keren naar het oorspronkelijke Griekse systeem van verkiezingen door loting?

– Zijn er misschien geheel nieuwe manieren van stemmen en besluitvorming denkbaar die daadwerkelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de bevolking, wellicht met behulp van IT?

– Wat betekent „vrijheid is altijd vrijheid van de ander“ in concrete termen? Waar zijn de grenzen?

– Wat is het karakter van een communicatiestructuur tussen mensen die overheersing door mensen over mensen onmogelijk maakt?

– Hoe kunnen wij de huidige profiteurs ervan overtuigen dat zij beter af zouden zijn als zij hun macht en middelen zouden gebruiken om een humane wereld tot stand te brengen?

– Hoe kunnen we de machtige mensen die het voor het zeggen hebben van gedachten doen veranderen? Hebben ze echt zo’n gebrek aan empathie dat ze deze noodzaak niet begrijpen?

*

– Beweging is een menselijke basisbehoefte, een uiting van menselijke vrijheid: maar is de auto een menselijke basisbehoefte?

– Hoe zouden redelijke vervoermiddelen eruit zien? Onder welke voorwaarden kunnen zij optimaal worden gebruikt?

– Als je reist, is het leren kennen van andere mensen, culturen en landen een menselijke basisbehoefte: Hoe kunnen zij tevreden worden gesteld zonder het milieu te vernietigen?

– Zou een app zinvol zijn die alle verplaatsingsverzoeken zo coördineert dat er geen dienstregelingen meer nodig zijn, maar zodra zoveel mensen dezelfde kant op willen, de app het vervoermiddel en de exploitant zo organiseert dat iedereen op zijn bestemming komt – of zou dat een nieuw horroridee zijn, zelfs als alle gegevens meteen gewist zouden worden, zodat niemand er misbruik van zou kunnen maken?

– Als slechts één en niet vele concurrerende bedrijven auto’s zouden produceren, zouden talloze hooggekwalificeerde IT-specialisten ander werk kunnen doen: welke nuttige dingen zouden zij kunnen produceren?

– Hoe hoog zijn de zuivere materiaalkosten van een dure BMW/BENZ/AUDI/VW enz.

– Hoeveel miljoenen tonnen staal, hoeveel arbeid en arbeidstijd zouden worden bespaard als slechts tien procent van de auto’s zou worden geproduceerd?

*

– Hoe definiëren overbodige producten zichzelf?

– Hoeveel energie wordt gebruikt voor overbodige productie?

– Gaat de kwestie van de kerncentrales vanzelf weg omdat zij overbodig worden als wij geen overbodige producten meer produceren?

– Hoe kun je producten herkennen die in de eerste plaats zijn uitgevonden om geld te verdienen?

– Hoe herkent u producten die uitsluitend nuttig zijn?

*

– Hoe zouden stoelen, tomaten, auto’s, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, enz. tot stand komen als niemand er iets aan verdiende die niet bij het arbeidsproces betrokken was?

– Hoe zou het loon worden berekend als geen enkele buitenstaander verdiende aan het werk van degene die beloond moest worden zonder mee te werken? Inspanning, opleiding, tijd, leeftijd, behoeften, met of zonder plezier, enzovoort?

– Hoeveel lager zouden de prijzen zijn en hoeveel hoger zouden de lonen zijn als niemand die niet meewerkte geld verdiende?

– Heeft iemand ooit geld zien „werken“ door het zweet van hun wenkbrauwen?

*

– Wat zijn echte behoeften en wat zijn valse behoeften?

– Sinds de uitvinding van het wereldwijde web zou kunnen worden berekend welke behoeften alle mensen op alle plaatsen van de wereld hebben en hoe die op de eenvoudigste manier zouden kunnen worden bevredigd: hoe zouden de programma’s daarvoor eruit zien, die niet, zoals bij Google, Amazon en co, de winst van de eigenaars dienen en waarvan de bevindingen niet dienen om valse, overbodige behoeften te suggereren? Wie zou ze kunnen en willen programmeren?

*

– Als consumptie plaatsvervangende bevrediging is: plaatsvervangend voor wat? Gebrek aan communicatie, seks, bevredigend werk, enz?

– Hoe kan men zich realiseren waar consumptie een substituut voor is en zo consumptie overbodig maken?

– Hoe kan men het idee van concurrentie omvormen tot een idee dat anderen niet verdringt, maar dat de concurrenten juist wederzijds inspireert?

*

– Hoe zouden we fabrieksmatig geproduceerd voedsel kunnen vermijden met buitensporige hoeveelheden suiker, zout en minimaal gedoseerde verslavende gifstoffen die mensen afhankelijk en ziek maken?

– Is het echt nodig kaas in plakjes te snijden, tussen elk plakje een plastic laagje te doen en de kaas in kleine eenheden te verpakken om hem toegankelijk te maken voor de consument?

– Hoeveel moeite kost het om dat werk zelf te doen en met een container te gaan winkelen?

– Waarom is „appelmoes met mango“ verkrijgbaar in kleine potjes die veel werk en materiaal vergen, terwijl iedereen het zelf veel lekkerder kan maken?

– Iedereen kent wel mensen die graag zoiets klaarmaken en graag overschotten weggeven, en iedereen heeft zelf minnaars wiens overschotten ze graag weggeven: hoe zouden we deze uitwisseling tussen 8 miljard mensen kunnen organiseren?

– Hoeveel tijd bespaart u als u een potje koopt in plaats van de inhoud zelf te maken?

– Is deze tijd zo belangrijk dat men de nadelen van industriële productie moet aanvaarden? Waar komt die vermeende tijdsdruk vandaan?

– Hoeveel materiaal, tijd en moeite zou er bespaard worden als dergelijke potten niet meer verkrijgbaar waren?

– Hoe zouden de etikettering en de distributie van verse levensmiddelen kunnen worden ontworpen en georganiseerd zonder ontelbare kartonnen, plastic, glazen of keramische verpakkingen met uitvoerige reclame te produceren?

– Zou dit alles er niet veel aantrekkelijker, geestiger en gevarieerder kunnen uitzien als de respectieve producenten zich dit in hun respectieve omgevingen zouden realiseren?

– De ozonlaag verdwijnt, voornamelijk door de hoge vleesconsumptie. Zijn er naast de verslaving aan vlees en het winstbejag van de vleesproducenten nog andere redenen voor deze consumptie?

– Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan naar vleesalternatieven: hoe kan een omslag in het denken in de richting van minder vlees worden bereikt?

*

– Wat kan er in plaats van wapens worden geproduceerd? Speelgoed voor volwassenen? Pretparken? Raceauto’s en circuits voor de auto-geobsedeerde? Wat nog meer?

– Hoeveel mensen zijn bij deze productie betrokken? Welke speciale vaardigheden hebben ze? Op welke andere gebieden kunnen zij worden gebruikt?

– Interdisciplinaire teams van wetenschappers zouden een plan kunnen uitwerken voor de tijd die nodig is om de defensie-industrieën te sluiten en in welke alternatieve industrieën zij zouden kunnen worden geherstructureerd: zou zoiets zin hebben? Zo ja, hoe kan een dergelijk proces of iets dergelijks worden gehandhaafd?

*

– Is het überhaupt nodig om naar arbeidsalternatieven te zoeken, of is het niet juist het doel van de technische ontwikkeling om mensen te bevrijden van onwaardig werk, zodat zij vrije tijd krijgen om hun leven met plezier vorm te geven?

– Is het misschien vanwege de dictatuur van de winst dat er in plaats daarvan „werklozen“ worden gecreëerd die verarmen, terwijl de „ondernemers“ die niet productief werken rijker en rijker worden?

*

– Reclame bepaalt in hoge mate het dagelijks leven en is overbodig, behalve voor informatie: wat is het verschil tussen informatie en reclame?

– Wat doen reclame en verpakking met mensen?

– Wat is het verschil tussen noodzakelijke en overbodige verpakking?

– Hoe kan de verpakking tot een minimum worden beperkt?

– Zou een wereld zonder reclame er saai uitzien?

– Wat zou de wereld kleurrijk maken als er geen reclame was? Geschilderde huizen? Door kunstenaars ontworpen gevels van openbare gebouwen? Aanplakborden in openbare plaatsen, parken en op het openbaar vervoer?

– Kunnen de grafische kunstenaars die van de reclame zijn bevrijd, hun vrijgekomen energie dan op deze gebieden aanwenden?

– Hoeveel sociale inspanning kan worden bespaard als reclame wordt uitgebannen?

*

– Hoeveel mensen in de wereld hebben aandelen? Wat dragen deze mensen bij aan pro-ductief werk voor alle andere mensen?

– Hoeveel van het totale geld in de wereld bestaat in de vorm van aandelen en beursnoteringen?

– Zouden de productie en distributie van de producten die nodig zijn voor een menswaardig bestaan ook functioneren zonder het bestaan van rente, aandelen en beurzen en goederenfutures?

Dit is slechts een fractie van de vragen die vanaf nu moeten worden uitgebreid – te bespreken in de Karavaan.